Danh sách Việt kiều

Họ và tên Năm sinh Huyện Quốc gia làm việc
201 Nguyễn Thị Hoa Kỳ Chưa rõ Triệu Phong Triệu An Hoa Kỳ
202 Nguyễn Thị Hà Chưa rõ Triệu Phong Triệu An Hoa Kỳ
203 Nguyễn Công Nhân Chưa rõ Triệu Phong Triệu An Hoa Kỳ
204 Nguyễn Công Cư Chưa rõ Triệu Phong Triệu An Hoa Kỳ
205 Đinh Văn Giao Chưa rõ Triệu Phong Triệu An Canada
206 Đinh Thị Hiền Chưa rõ Triệu Phong Triệu An Hoa Kỳ
207 Nguyễn Thị Thu Chưa rõ Triệu Phong Triệu An Canada
208 Đinh Thị Hoài Chưa rõ Triệu Phong Triệu An Hoa Kỳ
209 Nguyễn Thị Hường Chưa rõ Triệu Phong Triệu An Canada
210 Nguyễn Thị Chắt Chưa rõ Triệu Phong Triệu An Hoa Kỳ
211 Phan Thị Tuyết Chưa rõ Triệu Phong Triệu An Hoa Kỳ
212 Phan Văn Táo Chưa rõ Triệu Phong Triệu An Hoa Kỳ
213 Trần Văn Hoành Chưa rõ Triệu Phong Triệu An Hoa Kỳ
214 Nguyễn Thị Tảo Chưa rõ Triệu Phong Triệu An Hoa Kỳ
215 Nguyễn Thị Thủy Chưa rõ Triệu Phong Triệu An Hoa Kỳ
216 Nguyễn Công Trà Chưa rõ Triệu Phong Triệu An Hoa Kỳ
217 Nguyễn Công Thông Chưa rõ Triệu Phong Triệu An Hoa Kỳ
218 Nguyễn Thị Chung Chưa rõ Triệu Phong Triệu An Canada
219 Lê Thị Em Chưa rõ Triệu Phong Triệu An Hoa Kỳ
220 Nguyễn Thị Hằng Chưa rõ Triệu Phong Triệu An Canada
221 Lý Tiểu Phụng Chưa rõ Triệu Phong Triệu An Australia
222 Đinh Văn Phước Chưa rõ Triệu Phong Triệu An Hoa Kỳ
223 Nguyễn Văn Đương 1950 Triệu Phong Triệu An Canada
224 Nguyễn Công Hùng Chưa rõ Triệu Phong Triệu An Hoa Kỳ
225 Nguyễn Văn Sáu 1977 Triệu Phong Triệu An Canada
226 Nguyễn Công Thiệp Chưa rõ Triệu Phong Triệu An Hoa Kỳ
227 Nguyễn Văn Tuấn 1972 Triệu Phong Triệu An Canada
228 Nguyễn Công Thái Chưa rõ Triệu Phong Triệu An Hoa Kỳ
229 Trương Thị Hiếu Chưa rõ Triệu Phong Triệu An Canada
230 Nguyễn Thị Minh Chưa rõ Triệu Phong Triệu An Canada
231 Nguyễn Văn Lộc Chưa rõ Triệu Phong Triệu An Canada
232 Nguyễn Thị My Ny Chưa rõ Triệu Phong Triệu An Canada
233 Nguyễn Văn Chút Chưa rõ Triệu Phong Triệu An Canada
234 Đinh Văn Hạnh Chưa rõ Triệu Phong Triệu An Hoa Kỳ
235 Nguyễn Thị Thủy Chưa rõ Triệu Phong Triệu An Canada
236 Đinh Văn Học Chưa rõ Triệu Phong Triệu An Hoa Kỳ
237 Nguyễn Lý Chi Minh Chưa rõ Triệu Phong Triệu An Australia
238 Nguyễn Văn Năm 1975 Triệu Phong Triệu An Canada
239 Nguyễn Thị Hằng Chưa rõ Triệu Phong Triệu An Hoa Kỳ
240 Nguyễn Văn Hùng 1970 Triệu Phong Triệu An Canada
241 Nguyễn Thị Vân Chưa rõ Triệu Phong Triệu An Hoa Kỳ
242 Nguyễn Thị Nhi Chưa rõ Triệu Phong Triệu An Canada
243 Nguyễn Thị Ý Nhi Chưa rõ Triệu Phong Triệu An Hoa Kỳ
244 Nguyễn Văn Phong Chưa rõ Triệu Phong Triệu An Canada
245 Nguyễn Văn Thắng Chưa rõ Triệu Phong Triệu An Canada
246 Nguyễn Văn Xuân Chưa rõ Triệu Phong Triệu An Canada
247 Trương Văn Triều 1963 Triệu Phong Triệu An Hoa Kỳ
248 Trương Thị Vỹ Chưa rõ Triệu Phong Triệu An Hoa Kỳ
249 Trương Văn Tính Chưa rõ Triệu Phong Triệu An Hoa Kỳ
250 Nguyễn Văn Thành 1960 Triệu Phong Triệu An Canada
Hiển thị 201 đến 250 của 1570 (32 Trang)